Rus i barnefamilier (RIB)

Hva er Rus i barnefamilier?
Gjennom vårt fagtilbud Rus i barnefamilier (RIB)  gir vi ansatte som kommer i kontakt med barn og familier en mulighet til å bli bedre til å identifisere og intervenere når barn ikke har det bra.  Alle bydeler har anledning til å delta, og det er et mål at tanken om at tidlig intervensjon skal lønne seg blir en del av bydelens verdigrunnlag.

Målgruppe for Rus i barnefamilier er  ansatte i barnehager, barneskoler, helsestasjon, PP – tjenesten og barnevernet.

Hvorfor jobbe med dette?
Barn som vokser opp i hjem med rusproblemer har høyere risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske plager. Gjennom å fokusere på problemskapende rusbruk i et familieperspektiv ønsker vi å vise hvor viktig det er at barn får tidlig hjelp. Det er derfor viktig å heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge. Prosjektet er konsentrert rundt fagkunnskap, og vektlegger samarbeid på tvers av faggrupper. Dette er årsaken til at ansatte i alle faggrupper som nevnt over, må være representert.


Hvordan jobbe med dette?

Opplæring, oppfølging og veiledningstilbud varer i to år. Bydeler som ønsker å delta i dette tidlig intervensjonsprosjektet, får tilbud om kompetanseheving for  inntil 40 ansatte gjennom undervisning og veiledning.  Prosjektet henter sin ide og rammer fra programmet «Barn i rusfamilier», utarbeidet og gjennomført ved Borgestadklinikken, Kompetansesenter rus –Sør, gjennom en årrekke. Programmet  er omarbeidet for Oslo, med større fokus på storbyproblematikk og implementering. Opplegget kan tilpasses den enkelte bydels behov, men faginnholdet vil alltid kretse rundt målet om å gjøre fagfolk bedre i stand til å oppdage og intervenere når barn ikke har det bra.

Eksempel på faginnhold kan være:

  • Familien i endring, nye familiekonstellasjoner. Lavrisiko, risiko og høyrisiko. Fra passiv drikking til Fetal alcohol spectrum disorder (FASD).
  • Etiske dilemma som hjelper: barrierer, taushetsplikt.
  • Samtalemetodikk med vekt på ferdigheter og prinsipper fra motiverende samtale
  • Rusmiddelbruk i et barne -og familieperspektiv
  • Den utfordrende taushetsplikten – hvordan få til et godt samarbeid i bydelen
  • Samarbeidsmuligheter og hjelpeapparatet

Kompetansesenter rus – Oslo bærer kostandene ved opplegget, og tilbyr veiledning og oppfølging gjennom hele prosjektperioden. På sikt er det tenkt opprettet nettverk med de bydelene som har deltatt i opplegget, dette for gjensidig erfaringsutveksling og støtte.

Kontaktpersoner: Lena Benedicte Müller, Morten Dybvik Sitter

Sist endret: 27.08.2018