Aldring, alkohol og legemidler


Hva?
Aldring, helse og legemidler i kombinasjon med alkohol kan være problematisk. Eldrebefolkningen er en viktig målgruppe i tidlig intervensjons arbeidet for å kunne forebygge og redusere helseskader.

Hvorfor?
Statistikken viser at eldrebefolkningen drikker mer alkohol og bruker flere legemidler enn sine forgjengere.  Alderdommens sårbarhet, svakere helse og livsløpsoverganger kan medføre risiko for et forhøyet alkoholforbruk. Kroppens evne til å takle alkohol endres med alderen. Alkohol brytes saktere ned enn tidligere og effekten er sterkere og varer lengre.  Dette fører til en større belastning på kroppen og hjernen. Alkohol i kombinasjon med legemidler kan være problematisk.

Erfaringer fra praksisfeltet viser at hjelpeapparatet kan være unnvikende med å spørre eldre om deres alkoholvaner og legemiddelbruk. Undersøkelser viser kunnskapshull, tabubelagte holdninger og usikkerhet i tjenesteapparatet på de eldres sensitivitet for virkningen av alkohol og vanedannende legemidler. Kunnskapsmangel gjør det vanskelig for ansatte å avdekke helseskader relatert til alkohol og legemidler. Problematisk alkoholbruk hos eldre omtales ofte som et skjult eller ikkeeksisterende problem.

Hvordan
KoRus Oslo kan tilby innlegg på konferanser, delta i prosjektarbeid og bidra med kompetansehevingstiltak for involverte faggrupper.

Kontaktperson: Runa Frydenlund

Sist endret: 30.10.2018