Tidlig intervensjon

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere

Tidlig Intervensjon er et begrep som viser til handling. Definisjonsmessig ligger begrepet mellom forebygging og skadereduksjon/behandling.

Tidlig intervensjon er arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Dette innebærer tidlig oppdagelse, tidlig identifisering og tidlig handling i forhold til en mulig problemutvikling hos barn og unge, voksne og eldre.

Tidlig Intervensjon på rusområdet retter seg mot den som bruker rusmidler, men også mot barn av, – og pårørende til mennesker med et problematisk rusmiddelbruk.

For å kunne intervenere tidlig i forhold til et rusrelatert problem, er tidlig identifikasjon en forutsetning. I denne sammenheng er kunnskap om beskyttelse, risikofaktorer og symptomer viktig. Utgangspunktet for Korus –Oslo sin  tidlig intervensjonssatsing, er veilederen Fra bekymring til handling (2009). Implementering av veilederen er et viktig bidrag til økt kunnskap om hva man skal se etter for å oppdage barn og unge som lever i rusfamilier, samt begynnende rusproblemer hos ungdom, gravide, voksne og eldre.

Målgrupper for tidlig intervensjonsarbeidet:

  • Barn
  • Ungdom
  • Voksne
  • Gravide
  • Eldre fra

Vi legger vekt på å formidle kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og de signaler barn/unge og voksne gir om problematisk rusmiddelbruk. Det er viktig å ha et fokus på de barrierer og utfordringer alle som er i kontakt med risikoutsatte opplever når de skal snakke med , identifisere, gripe inn og sett inn tiltak der det er et rusrelatert problem

 

Teamkoordinator rusmiddelforebygging, folkehelsearbeid og tidlig intervensjon: Yvonne Larsen

Sist endret: 08.04.2019