Rusmiddelforebygging blant studenter

Hvorfor jobbe med rusforebyggende arbeid blant studenter?
Studenter befinner seg i en utsatt posisjon for rusproblematikk, og da primært i forbindelse med alkohol. Det begrunnes med at studietiden kan være svært «flytende», man har ikke de samme rammene å forholde seg til, og det blir derfor flere anledninger til å drikke. Studenter er i tillegg i risikogruppen for psykiske problemer, noe som kan stimulere til økt rusbruk.

Lærestedene har ansvar for å skape et trygt og inkluderende arbeids – og læringsmiljø for ansatte og studenter. I Norge er det en nasjonal målsetting at studentene ved høgskoler og universiteter bør være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk.

Hva kan vi tilby?
Kompetansesenter rus – Oslo kan bidra inn mot universitets – og høgskolemiljøer som rådgivende instans. Vi kan tilby kurs for studenter om rusforebygging og tidlig intervensjon, og være bidragsyter inn i for eksempel fadderukene. Videre kan vi tilby kurs i motiverende samtale for ansatte som jobber i helse og rådgivingstjenesten ved høgskoler og universitet i Oslo.

Kontaktperson: Lena Benedicte Müller

Sist endret: 09.08.2016