Individuell plan

Hva er Individuell Plan?
Individuell Plan er et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester.

Med Individuell plan menes et systematisk samarbeid mellom bruker og hjelpeapparat med det for øye å forbedre livskvalitet og realisere ressurser. En slik plan er basert på prin­sippet om brukermedvirkning. Derfor er det avgjørende at innholdet utformes på brukerens premisser. Planen bør være skriftlig.

Retten til Individuell Plan er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven kap. 7, Forskrift om habilitering og rehabilitering,individuell plan og koordinator, kap.5, samt Pasient og brukerrettighetsloven kap 2.

Hvorfor ta i bruk Individuell Plan?
Fokuset på individuell plan kan også ses i sammenheng med hovedmålet med Rusreformen, som er å styrke behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige. Ved aktivt å ta i bruk Individuell Plan vil en kunne bedre samarbeidet om, og samordning av tjenester til enkeltpersoner som har behov for koordinerte tjenester. Samordning av tjenestetilbudet rundt en bruker er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Gevinsten for brukeren med å ha en IP er bedre oversikt over tjenestene, større medvirkning og et målrettet samarbeid. Gevinsten for hjelpetjenestene er bedre koordinering av deres tjeneste­r, skarpere brukerfokus og mer forpliktende relasjoner med brukere.

Hvordan kan det gjøres?
Ved utarbeidelse av en Individuell Plan er det viktig at det oppnevnes koordinator som skal være ansvarlig for å sikre oppfølgingen av bruker og holde framdrift i plan­prosessen. Det er kommunen som har ansvar for å tilby koordinator. Dernest bør det være ei ansvarsgruppe bestående av bruker, koordinator samt folk som er naturlige samarbeidspartnere, slike som fastlege, pårørende eller andre. Ansvarsgruppa møtes jevnlig.

Kontaktperson: Espen Freng

Sist endret: 10.08.2016