Oppsøkende sosialt arbeid

Hva er oppsøkende sosialt arbeid?
Oppsøkende sosialt arbeid (utekontaktvirksomhet) er et virkemiddel og en arbeidsmetodikk mange kommuner tar i bruk for å nå ut til utsatte og vanskeligstilte grupper som vanligvis er vanskelig å nå med andre tilnærminger. Moderne oppsøkende arbeid i  Norge sprang ut av  opprettelsen av Uteseksjonen i Oslo i 1969. De oppsøkende tjenestene bruker sin kjennskap til personer i utsatte miljøer både til å initiere egne støttetiltak, til å videreformidle unge til andre hjelpetjenester og til samarbeid med foreldre, skole og andre. Omtrent 90 av landets kommuner har etablert oppsøkende tjenester som et virkemiddel i deres folkehelse, forebygging- og tidlig intervensjonsarbeid.

Hvorfor?
Helsedirektoratet beskriver utekontaktenes rolle i tidlig intervensjonsarbeidet i kommunene på følgende måte: Utekontaktene er i tidlig intervensjonssammenheng særlig viktige når det gjelder å oppdage og intervenere i forhold til ungdom som trenger hjelp eller støtte men som ikke eller i utilstrekkelig grad, nås av andre deler av hjelpeapparatet (Helsedirektoratet 2007:70).

For å styrke de oppsøkende tjenestene i bydeler og kommuner har Kompetansesenter rus – Oslo (Korus – Oslo) over tid arbeidet systematisk for å beskrive praksis, utvikle rutiner og metodikk i det oppsøkende arbeidet. Som et ledd i dette har vi arbeidet med å videreutvikle utekontaktenes kartleggingsrutiner, for på denne måten å sette utekontaktene bedre i stand til å fremskaffe god lokal informasjon om nye trender, risikomiljøer og mekanismer i lokale risikomiljøer. Vi ønsker å arbeide for at de oppsøkende tjenestene som arbeider med ungdom skal utvikles til å bli en viktig initiativtaker, premissleverandør og en tiltakstjeneste for kommunenes selektive folkehelsearbeid rette mot unge.

Hva?
Korus Oslo bistår Helsedirektoratet med kvalitetsutvikling og utforming av nasjonale retningslinjer for oppsøkende sosialt arbeid med ungdom.  ved arbeide med å videreutvikle og implementere dokumentasjonssystemet SOMA i en rekke kommuner. Korus – Oslo skal videre drive kompetanseoppbygging og fagutvikling gjennom å delta i internasjonale, nasjonale og regionale nettverk for oppsøkende tjenester.

Korus Oslo tilbyr undervisning, veiledning, nettverksmøter, seminarer og konferanser for oppsøkende tjenester. Videre bistår KoRus – Oslo bydeler og kommuner med utviklingsarbeid, rådgivning og opplæring av nye oppsøkende tjenester. KoRus – Oslo har roller i flere nasjonale og internasjonale nettverk som arbeider med fagutvikling i oppsøkende

Kontaktperson: Monica Hoen Island

 

 

Sist endret: 27.08.2018