Rusmiddelforebygging / folkehelsearbeid

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som skaper ulikhet i helse.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og velferd for alle. Ansvaret for folkehelsearbeidet er derfor lagt til kommunen. Kommunen skal integrere folkehelse i planarbeidet, fastsette felles mål og strategier for folkehelsearbeidet og implementere folkehelse perspektivet i all lokal myndighetsutøvelse. Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv handler både om å fjerne eller begrense forhold som gir økt risiko for skader og misbruk, og om å bygge på ressursene som finnes. Det er en rekke forhold som kan påvirke befolkningens drikkemønster, som ikke nødvendigvis er direkte rusrelatert. Slike eksempler kan være trygg oppvekst, følelse av å være verdifull, god mestringsfølelse eller meningsfull aktivitet. Forekomsten eller fraværet av slike faktorer vil enten kunne gi beskyttelse eller utsette oss for risiko for å utvikle problemer knyttet egen eller andres bruk av rusmidler.

Perspektiv som dette bør sammen med kunnskap om lokale forhold og aktuelle forebyggende eller kurative tiltak inngå i kommunenes folkehelse og rusmiddelforebyggende innsatser.  Folkehelse- og rusmiddelforebyggende innsatser skal forankres i kommunalt planer. Bruk og utvikling av gode kartleggingsverktøy er et viktig element for å synliggjøre lokale folkehelseutfordringer i kommunen. Kommunene skal utarbeide både universelle og selektive tiltak for å sikre bedre helse i hele befolkningen. Den lokale forvaltningen av alkoholloven er også et sentralt element i folkehelse- og det rusmiddelforebyggende arbeidet.

KoRus’ene skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen og på kunnskap om årsakssammenhenger. Vi skal også bidra til at kommunene har god faglig kvalitet på sine tjenester og at de iverksetter kunnskapsbaserte strategier og tiltak for å fremme hele befolkningens helse.

Teamkoordinator rusmiddelforebygging, folkehelsearbeid og tidlig intervensjon: Yvonne Larsen

Les mer om:

Rusmiddelforebygging blant studenter

Rusmiddelforebygging i voksenlivet

Sist endret: 27.08.2018