Rus og psykisk lidelse (ROP)

Personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelser) faller oftere enn andre utenfor behandlingstiltak. Mennesker med ROP–lidelser tilhører en marginalisert gruppe, og det er en opphopning av levekårsproblemer blant disse personene. Det er likevel gode muligheter for bedring av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av lidelsene.

For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP-lidelser, foreligger det en ROP-retningslinje som inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Det kan fortsatt være vanskelig å peke direkte på den ansvarlige instansen i vårt tjenestetilbud, og det er derfor helt grunnleggende at tjenestenivåene samarbeider godt mellom seg slik at de som trenger det får god og forsvarlig hjelp.  Retningslinjen er et resultat av vurderinger av relevant kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I januar 2020 lanserer Nasjonal kompetansetjeneste ROP et nytt screeningsverktøy (web app) som heter ROPscreen.

Det kartlegger om mennesker med rusproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Dette er vanlig, og ofte er ikke dette avdekket av ulike årsaker. Målet er å gjøre det enkelt og gjennomførbart, og oppfylle kravet i anbefaling 17 i ROP-retningslinjen (IS-1948): «Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges». Dette gjelder alle deler av hjelpeapparatet i kommunene, inkludert fastlegen, NAV og spesialisthelsetjenesten». Lenke til kartleggingsverktøyet: https://rop.no/kartleggingsverktoey/ropscreen/

 

 

Sist endret: 25.11.2019