Kompetansehevingstiltak


Kompetansesenter rus – Oslo er organisert i Velferdsetaten og dermed en del av Oslo kommune. Dette innebærer et tett samarbeid med Velferdsetaten om kommunalt rusarbeid.

Dette betyr blant annet utvikling av kommunal rusbehandling. Med kommunal rusbehandling forstår vi all endringsarbeid i kommunen. Kompetansesenter – Oslo er aktør i en rekke utvalg/nettverk for å utvikle kommunens arbeid på dette feltet. Dette bidrar til å samkjøre kommunens ulike tiltak samt å legge til rette for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller. En viktig rolle for Kompetansesenter rus – Oslo er å være en pådriver og tilrettelegger for bydelene og etat(ene).

Hovedoppgaver i rusbehandling

  • Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene
  • Formidle kunnskap og kompetanse om rusmiddel – og avhengighetsproblemer
  • Samarbeide og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene
  • Samarbeid med KORFOR om Brukerplan
  • Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi 2013-17.
  • Kompetansesenter rus – Oslo skal bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi 2013-17
  • Oppgaver tilknyttet opptrappingsplanen rus

Kontaktperson: Espen Freng

Ressurser og dokumenter

Kurskatalog høst 2016

Sist endret: 12.08.2016