Seminar om møtet med samiske brukere og pasienter

Sammen med SANKS og KoRus Oslo arrangerer vi dette seminaret om «Samers levekår».

Omlag halvparten av alle samer i Norge bor i dag i byer eller tettbebygde strøk. De er stort sett meget godt integrerte, men har likevel et underforbruk av noen offentlige tjenester. Selv oppgir mange samer at de føler seg fremmedgjort i møtet med hjelpeapparatet.

Den samiske befolkningen har til dels en annen erfaringsbakgrunn enn majoritetsbefolkningen, og har verdier og tenkemåter som kan likne mer på andre urfolk eller personer fra ikke-industrialiserte kulturer, enn man ellers finner i vestlige land.

Som ansatte i velferdstjenester trenger vi å vite noe om disse forskjellene for å unngå gjensidige misforståelser og feiltolkninger, og for å gi god nok bistand/behandling.

Dette seminaret vil gi deg en innføring i hvordan kultur og historikk preger kommunikasjon, og møtet med deg som behandler/hjelper. Du vil få en innføring i verdier, holdninger og tenkemåter som er viktige å kjenne til, spesifikt knyttet til kommunikasjon om vonde opplevelser/traumer. Seminaret har fokus på den samiske befolkningen, men har erfaringsmessig stor overføringsverdi for møtet med personer med ikke-vestlig kulturbakgrunn.

Dette er noen av temaene dere vil få høre:

Kultursensitivitet i traumebehandling

Hvordan fremme en god psykisk helse hos samiske barn

Sykdomsforståelse blant samer

Om samisk ungdom

Samers møte med hjelpeapparatet

Bysame – når ulikhet blir usynlig

Når krenkelser går i arv

Hvordan er det å være skeiv same i storby?

Det er satt av 70 plasser og det er de 70 første som får plass.

Påmelding: Meld deg på!

Kursinformasjon

Dato: 27.11.2017 - 28.11.2017

Tid: 9:00 - 16:00

Sted: Anker hotel Oslo

Kurs på forespørsel.

Kontaktperson: Stig Herman Nygård

Pris: Kurset er gratis

Sist endret: 30.11.2017