Revidert veileder – Rusforebyggende arbeid i skolen

Veilederen ble for første gang utgitt i 2014. Den er forankret i SaLTo-samarbeidet i Oslo, og er utarbeidet av Utdanningsetaten, Oslo politidistrikt og KoRus Oslo. Den reviderte rusveilederen er sendt ut til alle grunnskoler med ungdomstrinn og videregående skoler i Oslo, pg ble lansert på skoleledermøte i Utdanningsetaten 27. september 2018.

Hensikten med veilederen

Veilederen skal gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Veilederen skal:

 • tydeliggjøre skolens mål og ansvar for det rusforebyggende arbeidet
 • hjelpe skolen til å utarbeide lokal plan – forebyggende plan og reaktiv plan
 • synliggjøre hvem skolen kan samarbeide med
 • informere om ressurser
 • informere om generelle tegn på rusmisbruk/faka om rusmidler

Innspill fra elever

I revideringen av veilederen har elevrådet fra Haukto ungdomskole og elever fra Kuben videregående skole bidratt med innspill om hva de mener er viktig i det rusforebyggende arbeidet.

Elevenes innspill omhandler viktigheten av generelle forebyggende tiltak for et godt skolemiljø, hvor tillit og trygge relasjoner mellom elever og voksne er nøkkelord. Elevene løfter behov om at det rusforebyggende arbeidet må omhandle mange aspekter ved rus, som; fest og vennskap, holdninger, mot, gruppepress og psykisk helse. Rusbruk blant unge som vekker bekymring, har som oftest bakenforliggende årsaker. Elevene ber derfor om at de voksne må ha et åpent sinn, de må bry seg, lytte og vise omsorg.

 

Hva er endret i rusveilederen?

 • Det er lagt vekt på å ivareta ordlyd og tilnærming slik at dette er samstemt med mål og virkemidler i tildelingsbrev, budsjett og byrådets strategiske plan for rusarbeidet i Oslo.
 • Elevenes innspill det rusforbyggende arbeidet er oppsummert i innledningen og særlig ivaretatt i avsnittene under Samarbeid hjem-skole.
 • Det er lagt til informasjon om skolens mest sentrale samarbeidspartnere i det rusforebyggende arbeidet er innlemmet.
 • Det er lagt til eksempel på en samtykkeerklæring, til bruk når ungdommen/skolen må samarbeide med instanser også utenfor skolen.
 • Relevante kompetansemål i det rusforebyggende arbeidet er oppdatert.
 • Eksempelmaler til bruk i skolens lokale plan for det rusforebyggende arbeidet er oppdatert.
 • Generelle tegn på bruk av rusmidler og fakta om rusmidler er oppdatert, samt at det er lagt til relevante «notater» med tilleggsinformasjon og/eller tips.
 • Oversikten over relevante og nyttige nettsider er oppdatert.

 

Ressurser og dokumenter

Rusforebyggende arbeid i skolen

Sist endret: 28.09.2018